Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Επενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και αλιείας (6/10/2017)

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι :
Έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα παρακάτω μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020:

  1. Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων» με ΑΔΑ:7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ και κωδικό πρόσκλησης 42.1. Η πρόσκληση αφορά πλοιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας και αλιείας εσωτερικών υδάτων.
  2. Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» & 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» με ΑΔΑ:6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ και κωδικό πρόσκλησης 32.41.1. Η πρόσκληση αφορά πλοιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας και αλιείας εσωτερικών υδάτων.
  3. Μέτρα 3.22 & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» με ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ και κωδικό πρόσκλησης  48.1. Η πρόσκληση αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους
  4. Μέτρο 3.4.4. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με ΑΔΑ:7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ και κωδικό πρόσκλησης  69.1. Η πρόσκληση αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους
 
Οι ανωτέρω προσκλήσεις βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr
 
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει απ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr από 10.10.2017 έως 10.01.2018, εκτός από αυτές του μέτρου 3.4.4. (μεταποίηση) που θα κατατεθούν από 23.10.2017 έως 18.01.2018
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και το κοινό μπορούν να απευθύνονται στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠΑΛΘ στην Αθήνα τηλ 2131501151 , 2131501186, 2131501181 & 2131501160, καθώς και στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350123
 
Από το τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ημαθίας






















Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x