Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 3/2016: «Παραχώρηση κατά χρήση, με τίμημα, του υπ’αριθ. 27 τεμαχίου Αναδασμού έτους 1961-1969-70 αγροκτήματος Βρυσακίου, έκτασης 45.117,70τ.μ.» (14/10/2016)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 3/2016: «Παραχώρηση κατά χρήση, με τίμημα, του υπ’αριθ. 27 τεμαχίου   Αναδασμού έτους 1961-1969-70  αγροκτήματος Βρυσακίου,  έκτασης  45.117,70τ.μ.»
 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση, κατά χρήση, του υπ΄αριθ. 27 τεμαχίου,  εμβαδού 45.117,70 τ.μ., του Αναδασμού  έτους 1961,1969-70, αγροκτήματος Βρυσακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2β και 10 του Ν.4061/22-3-2012 όπως ισχύουν, με σκοπό   τη γεωργική χρήση- δενδροκαλλιέργεια  .
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) έτη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στις 18-11-2016  ημέρα Παρασκευή , στο γραφείο 11, 4ος όροφος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Μητροπόλεως 44,   ΤΚ 591 32 Βέροια.  Ώρα έναρξης στις 9.30 π.μ. και ώρα λήξης στις 10.30 π.μ.
 Η τιμή εκκίνησης του ετήσιου τιμήματος ορίζεται σε σαράντα επτά ευρώ ανά στρέμμα (47 €/ στρ), ήτοι δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι  ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (2.120,53 €),  για την συνολική έκταση.
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ύψους διακοσίων δώδεκα ευρώ και πέντε  λεπτών    (212,05 €), δηλαδή ποσοστού 10% επί του ορίου προσφοράς, η οποία θα απευθύνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών  μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει ολόκληρο το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο του συμμετέχοντα  ή σε περίπτωση εταιρείας την πλήρη επωνυμία της, καθώς τον  σκοπό χρήσης  της , που είναι « Συμμετοχή σε πλειοδοτική δημοπρασία για παραχώρηση, κατά χρήση, του υπ΄αριθμ.27 τεμαχίου, εμβαδού 45.117,70τ.μ.., Αναδασμού έτους 1961-69-70 αγροκτήματος Βρυσακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4061/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»
Πληροφορίες: κ. Τσουμάκη, τηλ.2331 3 50176


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παραχώρηση κατά χρήση, με τίμημα, του υπ’αριθ. 27 τεμαχίου Αναδασμού έτους 1961-,1969-70 αγροκτήματος Βρυσακίου, έκτασης 45.117,70τ.μ. - Ορθή επανάληψη 139 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x