Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την παροχή γενικών υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων και ενίσχυση αναχωμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας» (15/2/2017)

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων και ενίσχυση αναχωμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας», με προϋπολογισμό 190.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να επιδώσουν προσφορές σε Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/16 , σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών, που θα προσφέρει ο
διαγωνιζόμενος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Περίληψη Διακήρυξης 217 KB 
Διακήρυξη 561 KB 
Ανακοίνωση για αποφαινόμενα όργανα μετά την τροποποίηση του ΟΕΥ 550 KB 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 328 KB 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 158 KB 
Περιγραφικό Τιμολόγιο 180 KB 
Προϋπολογισμός 104 KB 
Τεχνική Έκθεση 196 KB 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x