Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Παροχή Γενικών Υπηρεσιών με τιτλο "Μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ημαθίας για τα έτη 2017, 2018 και 2019" (18/9/2017)

     Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ημαθίας για τα έτη 2017, 2018 και 2019».- CPV: [90620000-9]-Υπηρεσίες εκχιονισμού, προεκτιμώμενης αμοιβής 210.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24-10-2017 και ώρα 15:00


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17PROC001953960 ΨΥ 836 KB 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης 91 KB 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (xml) 123 KB 
Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 123 KB 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1056 KB 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 12 KB 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x