Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Προκήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (24/4/2018)

Περίληψη διακήρυξης:
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση, με τίμημα, ακινήτου, του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2β και 10 του Ν.4061/22-3-2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-3-2012), όπως ισχύουν, με σκοπό   τη γεωργική χρήση- δενδροκαλλιέργεια  και συγκεκριμένα:
  1. Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία του προς παραχώρηση ακινήτου:  αγροτεμάχιο  με αριθμό 1099 εμβαδού 10.005 τ.μ., της συμπληρωματικής διανομής έτους 1983, αγροκτήματος Ζερβοχωρίου, που   βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
 2. Διάρκεια μίσθωσης : Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη.
3. Χρόνος(ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στις 30-05-2018,  ημέρα  Τετάρτη, στο γραφείο 11, 4ος όροφος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Μητροπόλεως 44,   ΤΚ 591 32 Βέροια.  Ώρα έναρξης στις 10.00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11.00 π.μ.
4. Τιμή εκκίνησης:  Η τιμή εκκίνησης του ετήσιου τιμήματος ορίζεται σε είκοσι εννέα ευρώ  και εβδομήντα  λεπτά ανά στρέμμα (29,70 €/ στρ.), ήτοι διακόσια ενενήντα επτά   ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (297,15 €),  για την συνολική έκταση
5.Εγγυήσεις:  Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ύψους είκοσι εννέα  ευρώ και εβδομήντα δύο  λεπτών    (29,72 €), δηλαδή ποσοστού 10% επί του ορίου προσφοράς, η οποία θα απευθύνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών  μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει ολόκληρο το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο του συμμετέχοντα  ή σε περίπτωση εταιρείας την πλήρη επωνυμία της, καθώς τον  σκοπό χρήσης  της , που είναι « Συμμετοχή σε πλειοδοτική δημοπρασία για παραχώρηση, κατά χρήση, του υπ΄αριθμ.1099 τεμαχίου, εμβαδού 10.005τ.μ., της συμπληρωματικής διανομής έτους 1983, αγροκτήματος Ζερβοχωρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4061/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Προκήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας 182 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS