Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων που προέκυψαν από την αρ. 135187(1239)/21-3-2018 Πρόσκληση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας, για το σχολικό έτος 2017-2018 (22/5/2018)

Καλούμε όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στην διαδικασία Διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α της συνημμένης.

Το έργο αφορά στη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από την υπογραφή της Σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 7.066,98 άνευ Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 20% το οποίο θα ασκηθεί στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη τροποποίησης των δρομολογίων (μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων, μερική αλλαγή διαδρομής κτλ (άρθρο 2, κεφ. Γ, παρ. 2.στ της ΚΥΑ 24001/2013).


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων που προέκυψαν από την αρ. 135187(1239)/21-3-2018 Πρόσκληση 263 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS