Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης, Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) καθώς και των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά (25/9/2018)

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης, Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) καθώς και των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης, Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) καθώς και των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά 618 KB 
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης, Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) καθώς και των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά 118 KB 
Παράρτημα III: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TΕΥΔ) 141 KB 
Παράρτημα V: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 39 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS